Regulamin Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Celem Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie udziału
  w zarządzaniu sprawami publicznymi i pobudzenie aktywności samorządowej poprzez realizację projektów wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Ze środków Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty inwestycyjne i remontowe wynikające z zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Polkowice, wynikające ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020, możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018 r.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • PBO 2018 – należy przez to rozumieć Polkowicki Budżet Obywatelski na 2018 r.;
 • liderze projektu – należy przez to rozumieć osobę, która zamieszkuje na terenie Gminy Polkowice i jest inicjatorem projektu zgłoszonego do PBO 2018;
 • koordynatorze – należy przez to rozumieć doradcę burmistrza ds. partycypacji
  społecznej;
 • Zespole ds. przeprowadzenia PBO 2018 – należy rozumieć zespół powołany przez Burmistrza Polkowic.

 § 3

 1.  Kwota przeznaczona na realizację projektów na terenie miasta Polkowice
  wynosi 800 000 zł.
 2. W ramach kwoty określonej w § 3 ust. 1 mogą być realizowane projekty, których wartość nie przekracza 200 000 zł.
 3. Kwota przeznaczona na realizację projektów PBO 2018 na terenach wiejskich gminy Polkowice wynosi 30 000 zł dla każdego sołectwa.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji projektów PBO 2018 na terenach wiejskich obejmujących więcej niż jedno sołectwo, w takim przypadku kwota określona w § 3 ust. 3 zostanie powiększona proporcjonalnie do liczby sołectw.
 5. Kwoty, o których mowa w ust. 2 i 3 są kwotami brutto oraz obejmują wszystkie koszty wykonania projektu w ramach PBO, w tym koszty przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów do PBO 2018

 

 § 4

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach PBO 2018 może zgłosić lider projektu.

 § 5

 1. Zgłoszenie propozycji projektu do PBO 2018 następuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest na stronie www.pbo.polkowice.eu;
 3. Zgłoszenie projektów do PBO 2018 będzie możliwe od 1 do 30 czerwca 2017 r.
 4. Wygenerowany na stronie internetowej formularz zgłoszenia propozycji projektu, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Polkowice.
 5. Od 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice będzie działał punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat PBO 2018 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu.
 6. W każdy wtorek od 23 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. w godzinach
  od 15.00 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur będą pełnić pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

 

Rozdział 3
Analiza projektów zgłoszonych do PBO 2018

  § 6

 1.  Koordynator prowadzi rejestr projektów zgłoszonych do PBO 2018.
 2. Koordynator przekazuje niezwłoczne projekty, o których mowa w ust. 1
  do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Polkowice
  w celu przeprowadzenia analizy formalnej.
 3. Analiza formalna polega na sprawdzeniu czy:
 • projekt jest możliwy do zrealizowania;
 • projekt jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Polkowice;
 • projekt wynika ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020;
 • nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3, odpowiednio dla danego projektu.

 § 7

Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy Polkowice:

 • dokonują analizy, o której mowa w § 6 ust. 3,
 • wypełniają kartę analizy projektu,
 • w razie stwierdzenia braków formalnych przekazują projekt do koordynatora, który występuje pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do lidera projektu o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania.

 § 8

Zgłoszone projekty, spełniające wymagania określone w Regulaminie, wraz z kartą analizy projektu, o której mowa w § 7 pkt 2, koordynator przekazuje do Zespołu
ds. przeprowadzenia PBO 2018 celem zapoznania się ze wszystkimi propozycjami liderów, opiniami wydziałów merytorycznych, przygotowaniem wykazu projektów poddanych pod głosowanie oraz kart do głosowania.

Rozdział 4
Wybór projektów do realizacji

 § 9

Wyboru projektów do realizacji w ramach PBO 2018, dokonają mieszkańcy gminy Polkowice w trybie głosowania, w terminie od 11 września do 23 września 2017 r.

 § 10

Głosowanie, o którym mowa w § 9 odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w Urzędzie Gminy Polkowice, ul Rynek 1.

 § 11

W Urzędzie Gminy Polkowice można będzie pobrać karty do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do realizacji  ramach PBO 2018, poddanych pod głosowanie.

 § 12

Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 § 13

Głosowanie, o którym mowa w § 9, odbywa się poprzez:

 • wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej w okresie głosowania,
  o którym mowa w § 9 zarządzenia, na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu oraz potwierdzenie oddania głosu przy zastosowaniu poczty elektronicznej, lub
 • złożenie, w terminie o którym mowa w § 9 Zarządzenia, karty do głosowania
  w Urzędzie gminy Polkowice;
 • w przypadku oddania głosu drogą elektroniczną i w formie papierowej decyduje głos oddany drogą elektroniczną.

 § 14

Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Polkowice, którzy w roku 2017 ukończyli lub ukończą 13 rok życia (urodzeni w 2004 r.), dokonują wyboru jednej propozycji spośród projektów poddanych pod głosowanie.

 § 15

 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich głosów ważnie oddanych na każdą z propozycji zadań na karcie do głosowania oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
 2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej projektów,
  o kolejności na liście rankingowej decyduje publiczne losowanie.
 3. W przypadku projektów, o których mowa w § 3 ust. 3 listy rankingowe sporządza się oddzielnie dla każdego z sołectw.

 § 16

Po zakończeniu głosowania Zespół ds. przeprowadzania PBO 2018 sporządza protokół, który ogłasza na stronie internetowej Gminy Polkowice.