Zarządzenie Nr 1678/17
Burmistrza Polkowic

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Zespół ds. przeprowadzenia Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. w składzie:

 • Marek Staroń – radny Rady Miejskiej w Polkowicach;
 • Marzena Olejnik – dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania;
 • Tomasz Sawicki – dyrektor Biura Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych;
 • Jolanta Brzustowicz – podinspektor ds. ewidencji ludności;
 • Joanna Kołtowska – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej;
 • Natalia Boroń – podinspektor ds. jednostek pomocniczych;
 • Michał Lenczuk – doradca ds. obszarów wiejskich;
 • Piotr Gubar – inspektor ds. informatyzacji;
 • Grzegorz Majewicz koordynator – ds. Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 3

Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni koordynator ds. Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego – doradca Burmistrza.

§ 4

Funkcję sekretarza Zespołu pełni inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

§ 5

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • przyjmowanie projektów;
 • analiza spełnienia wymagań formalnych określonych w Regulaminie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.;
 • przeprowadzenie głosowania;
 • przedstawienie wyników głosowania Burmistrzowi Polkowic oraz do publicznej wiadomości.

§ 6

Uchyla się Zarządzenie Nr 1626/17 Burmistrza Polkowic z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.